Čo by ste mali vedieť pred príchodom na letisko

Čo by ste mali vedieť pred príchodom na letisko?

- na letisko sa dostavte minimálne 2 hodiny pred odletom
- batožinu označte menovkou s adresou a uzamknite ju.
- batožina musí spĺňať hmotnostný alebo objemový limit, ktorý je 15 kg pre dané lety
(viď cenník na konci tohto dokumentu - podľa informácii leteckej spoločnosti). Za nadváhu batožiny sa platí doplatok priamo na letisku.


Každý cestujúci môže mať len 1 zapísanú batožinu.

Zapísaná batožina musí spĺňať nasledujúce rozmerové obmedzenia : dĺžka každej strany menšia než 150 cm a súčet všetkých troch strán menší než 250 cm.
Deti do 2 rokov t (INF) nemajú nárok na bezplatnú prepravu batožiny.
Bezplatne sa prepravujú detské kočiariky, sedačky pre deti, invalidné vozíky na suché alebo gelové batérie. Kočiariky je nutné zabaliť do obalu, alebo ochrannej folie, inak dopravca nenesie zodpovednosť za ich poškodenie.
- príručna batožina (povolený iba 1 kus/ 1 osoba ) môže mať rozmery 45 x 35 x 15 cm a hmotnosťou 5 kg na osobu. Okrem toho si na palubu lietadla so sebou cestujúci môže vziať taktiež dámsku kabelku, kabát, šál alebo prikrývku, malý fotoaparát, kameru alebo ďalekohľad, časopisy prípadne knihu, kôš pre dieťa, jedlo pre dieťa potrebné počas letu, skladateľný vozík pre invalidov, prípadne barle v prípade, ak je na nich cestujúci závislý.
- v prípade krádeže, straty alebo poškodenia batožiny alebo letenky, kontaktujte personál letiska.
- tesne pred odletom lietadla budete vyzvaný, aby ste sa dostavili k jednému z východov (Gate). Pre procedúru nástupu do lietadla si pripravte palubnú vstupenku, a pas resp. ID kartu. (neplatí pri vnútroštátnych letoch)


Dôležité telefónne čísla, špecifiká krajín, bezpečnostná situácia, doporučenie turistom, zastupiteľské úrady

Vždy čerstvé informácie o všetkých krajinách pre Vás pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí SR, nájdete ich na stránke MZV SR v sekcii "cestovanie". Pred cestou je dôležité, aby ste sa informovali, čo je dovolené doviesť a v akom množstve. Do niektorých krajín letiskové pravidlá obmedzujú či priamo zakazujú privážať akékoľvek, teda aj sušené potraviny. Do niektorých krajín je zakázané dovážať pornografiu, alkohol, zbrane a pod. Pri cestách do krajín mimo Európy, zvlášť do arabských krajín, doporučujeme colné a devízové predpisy dobre preštudovať, pretože v niektorých prípadoch hrozia vysoké pokuty.


Označenie batožiny

Každá batožina by mala byť označená menovkou, na ktorej je uvedené meno cestujúceho a adresa jeho trvalého alebo prechodného pobytu. Meno cestujúceho, ktoré je uvedené na menovke, musí súhlasiť s menom na letenke. Batožina, vrátane batožiny so zipsovým uzáverom musí byť uzamknutá, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k jej otvoreniu.


Zakázané predmety

Podľa platných medzinárodných predpisov nesmie mať cestujúci pri sebe zbrane, strelivo, nože, hračky zodpovedajúce skutočným útočným zbraniam a všetky ďalšie bodné a sečné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestujúcich. Kontrolou neprejdú ani nožničky zo sady na manikúru. Pokiaľ chce cestujúci tieto predmety prepravovať, musí ich uložiť do zapísanej batožiny, ktorú odovzdá pri odbavení pred odletom. Zákaz sa vzťahuje taktiež na: stlačené plyny (horľavé, nehorľavé), tekuté a pevné horľaviny, ľahko zápalné látky, žieraviny, výbušniny, magnetické materiály, rádioaktívne materiály, jedy a infekčné látky, prípadne ďalšie ktoré patria do kategórie "nebezpečný náklad".


Mobilné telefóny

Na palube lietadla je z bezpečnostných dôvodov zakázané používať mobilné telefóny. Chceli by sme vás upozorniť, že pred vstupom do lietadla musíte svoj mobilný telefón vypnúť a nesmiete ho používať počas celej doby letu. Mobilné telefóny nesmú byť zapnuté ani v pohotovostnom režime. Nedodržaním tohoto pravidla sa môžete vystaviť trestnému stíhaniu.


Dieťa bez doprovodu

Dieťaťom bez doprovodu rozumieme dieťa vo veku od 5 do 12 rokov, ktoré nie je sprevádzané osobou staršou ako 12 rokov. Pri zakúpení letenky pre dieťa bez doprovodu je nutné pisomne potvrdiť na zvláštnom formulári, že dieťa bude sprevádzané k odletu a očakávané priamo na mieste príletu zodpovednou osobou.


Tehotné ženy

Pri doprave tehotných žien je nutné predložiť na zvláštnom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že žena môže bez rizika využiť leteckú prepravu. Po 34. týždni tehotenstva sa letecká doprava nedoporučuje.


Chorí a imobilní cestujúci

Preprava chorého resp. imobilného cestujúceho musí byť pred odletom vopred dohodnutá a potvrdená leteckou spoločnosťou. V zvláštnych prípadoch môže letecká spoločnosť požadovať lekársky súhlas s prepravou cestujúceho, ktorý musí byť uvedený na zvláštnom formulári.


Odbavenie cestujúceho pri odlete

Po príchode do odletovej haly sa riaďte informačnými tabuľami a hlásením letiskového rozhlasu. S prípadnými otázkami alebo nejasnosťami sa obráťte k informačnému pultu v hale letiska. Check - In sa zatvára najneskôr 30 minút pred plánovaným odletom. Rezervácie a letenky cestujúcich, ktorí prídu až po skončení odbavovacej doby prepadajú a peniaze za ne sa nevracajú. Dôrazne upozorňujeme, aby ste sa dostavili k odbaveniu minimálne hodinu pred plánovaným odletom. Pred odletom sa uistite, že máte všetky potrebné doklady pre cestu (pas, osobné doklady,víza, potvrdenie o očkovaní). Po odbavení letenky a batožín obdržíte palubnú vstupenku a budete následne pokračovať v bezpečnostnej (v prípade medzinárodného letu taktiež colnej a pasovej) kontrole. Po prejdení kontrolou môžete využiť ponuku obchodu alebo sa občerstviť v letiskových baroch. Pred odchodom z letiskovej haly k nástupu do lietadla si pripravte ku kontrole palubné vstupenky.


Pasy, víza, zdravotné predpisy

Letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a agentúry ochotne poradia cestujúcim v otázkach pasových, vízových, zdravotných a iných podľa potreby, avšak nenesú zodpovednosť v prípade, ak cestujúci nemá potrebné cestovné alebo zdravotné doklady v poriadku. Bez vybavenia potrebných pasových, vízových a zdravotných formalít ktoré sú predpísané krajinami odletu, preletu a určenia, nie je možné cestujúceho prijať k preprave.


Preprava živých zvierat na palube lietadla

V kabíne pre cestujúcich môže byť prepravované len 1 malé zviera v schránke umiestnené pod sedačkou cestujúceho v triede Y a hmotnosť vrátane schránky nesmie prekročiť 8 kg. Poplatok za prepravu zvieraťa na palube lietadla bude určený podľa príslušných sadzieb za prepravu nadpočetných batožín. Zvieratá, ktoré patria medzi ohrozené druhy a podliehajú zvláštnej kontrole, musia byť zabezpečené príslušnými dokladmi.


Výber sedadla

Požiadavky na seating sú za poplatok:
- premium seat – (prvé a exitové rady) – 10 €/ jeden smer
- standard seat – (ostatné voľné sedadlá) – 6 €/ jeden smer
Seating je možné predávať iba na 1 smer.
Každé dieťa staršie ako 2 roky musí mať vlastné sedadlo.


Cenník nadváhy leteckej chartrovej spoločnosti Travel Service pre sezónu 2012

1. Nadváha 8 kg / navýšenie hmotnosti 1 batožiny na 15,1-23 kg: EUR 30/ USD 38 / CZK 750
2. Nadváha 17 kg / navýšenie hmotnosti 1 batožiny na 23,1-32 kg: EUR 50/ USD 63 / CZK 1250
3. Ďalšia zapísaná batožina (do 15 kg vrátane.): EUR 50/ USD 63 / CZK 1250*
* tento poplatok bude uplatnený aj v prípade neoznačenej príručnej batožiny zistenej pri nástupe do lietadla.
4. Ďalšia zapísaná batožina (15,1-23 kg): EUR 80/ USD 100/ CZK 2000
5. Ďalšia zapísaná batožina (23,1-32 kg): EUR 100/ USD 125/ CZK 2500LAST MINUTE