Informácie o poistení UNION

UNIKÁTNE výhody
▪ poistenie je určené pre všetkých účastníkov zájazdov bez VEKOVÉHO OBMEDZENIA a aj pre cudzích štátnych príslušníkov
▪ komplexný balík poistených rizík podľa vášho výberu
▪ možnosť dojednať poistenie pre AKÚKOĽVEK športovú činnosť
▪ špeciálny balík poistenia určený pre školské zájazdy, detské tábory a seniorov
rozšírený rozsah poistenia v rámci balíku A1 PANDEMIC, A3 PANDEMIC a A2 EXCLUSIVE pre krytie nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku ochorenia COVID-19, a to aj v rizikových krajinách
rozšírený rozsah poistenia storna zájazdu v rámci balíku A2 EXCLUSIVE
▪ možnosť dojednať doplnkové poistenia
  o poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo
  o poistenie asistenčných služieb pre nepojazdný bicykel
  o poistenie dovolenkovej domácnosti
  o poistenie domáceho miláčika

a NAVIAC
▪ poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 300.000 €
▪ široký rozsah krytia poistenia storna zájazdu
▪ naša asistenčná spoločnosť Eurocross Assistance Czech Republic je vám k dispozícii NONSTOP - 24 hodín denne, 365 dní v roku, komunikácia prebieha vo vašom jazyku.


(Cestovné poistenie pre účastníkov zájazdov platné od 1.1.2022)
ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre poistenie účastníkov zahraničných zájazdov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o zmenách v CESTOVNOM POISTENÍ PRE ÚČASTNÍKOV ZAHRANIČNÝCH ZÁJAZDOV (711)
s účinnosťou od 01.12.2022
S účinnosťou od 01.12.2022 dochádza k zmene v Cestovnom poistení pre účastníkov zahraničných zájazdov a preto vám prinášame krátky prehľad najpodstatnejších zmien: 
▪ nový balík poistenia A2 EXCLUSIVE 
   je z pohľadu jednotlivých poistení identický s balíkom poistenia A1 PANDEMIC, avšak v prípade poistenia storna zájazdu vyplatí  Union poisťovňa poistenému poistné plnenie 
   - vo výške až 100% vyúčtovaného storno poplatku, a to bez ohľadu na dôvod stornovania zájazdu (pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami) 
   - maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve o zájazde
▪ zmena podmienok pre dojednanie poistenia (uzavretie poistnej zmluvy) 
  Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.

Balík poistenia A1/ A3/ A1 PANDEMIC
RIZIKO / ROZSAH A1 / A3 A1 PANDEMIC
1. poistenie liečebných nákladov v zahraničí
a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti 300.000 € 300.000 €
b) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti - 50.000 €
   v prípade ochorenia klasifikovaného ako    
   ako epidémia /pandémia v rizikových     
   krajinách    
c) ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby 50 € / 1 noc 50 € / 1 noc
   v zdravotníckom zariadení v prípade max. 500 € max. 500 €
   hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov    
d) ubytovanie v prípade nariadenej karantény - 50 € / 1 noc
    max. 500 €
e) prevoz telesných pozostatkov 25.000 € 25.000 €
f) kúpa alebo oprava dioptrických alebo 100 € 100 €
   protetických pomôcok    
g) ošetrenie jedného zuba/spolu za všetky zuby 100 €/ max. 300 € 100 €/ max. 300 €
    zuby    
   asistenčné služby v zahraničí
24-hodín denne dostupný servis pri poistnej bez limitu bez limitu
udalosti v zahraničí    
2. poistenie batožiny
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata 1.000 € 1.000 €
poistených vecí, ktoré si poistený zobral max. 350 € / 1 vec max. 350 € / 1 vec
so sebou na cestu a pobyt spoluúčasť 15 € spoluúčasť 15 €
poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata 500 € 500 €
poistených vecí, ktoré si poistený zakúpil  max. 175 € / 1 vec max. 175 € / 1 vec
počas cesty a pobytu spoluúčasť 15 € spoluúčasť 15 €
    oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou
nákup náhradných odevov a toaletných potrieb  min 24 hod min 24 hod
v zahraničí max 48 hod – 100 € max 48 hod – 100 €
  viac ako viac ako
  48 hod – 300 € 48 hod – 300 €
    strata dokladov    
náklady na zaobstaranie náhradných dokladov 350 € 350 €
v zahraničí    
3. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody
škody na zdraví 100.000 € 100.000 €
škody na majetku 35.000 € 35.000 €
náklady na advokáta / náklady kaucie 2.000 € / 3.000 € 2.000 € / 3.000 €
  spolu max. 5.000 € spolu max. 5.000 €
4. úrazové poistenie
trvalé následky / smrť úrazom 20.000 € / 10.000 € 20.000 € / 10.000 €
5. poistenie storna zájazdu
 - choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin,  80% stornopoplatku 80% stornopoplatku
   strata zamestnania    
 - hospitalizácia, ak trvá dlhšie ako 3 dni 90% stornopoplatku 90% stornopoplatku
   nepretržite    
 - úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby 100% stornopoplatku 100% stornopoplatku
  A1 max. 1.000 €/ os. max. 1.000 €/ os.
  spolu najviac 3.000 € spolu najviac 3.000 €
  A3 max. 3.000 €/ os.  
  spolu najviac 9.000 €  
 - nariadená karanténa na území SR alebo - 80% stornopoplatku
   v krajine trvalého pobytu v čase nástupu   max. 1.000 €/ osoba
  na zájazd   spolu max. 3.000 €
 - nesplnenie podmienok prepravcu pre    
   vycestovanie (kontrola pred nástupom do    
   HDP)    
6. poistenie nevydarenej dovolenky
hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v 25 €/ deň hospitalizácie 25 €/ deň hospitalizácie
čase trvania zájazdu poistenému poistenému
  15 €/ deň  15 €/ deň 
  spoluprihlásenej osobe spoluprihlásenej osobe
7. poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu
cestovné náklady na dopravenie do vlasti 450 €/ osoba 450 €/ osoba
  spolu max. 2.000 € spolu max. 2.000 €
cestovné náklady na dopravenie do vlasti - 450 €/ osoba
po ukončení predpokladaného termínu   spolu max. 2.000 €
konania zájazdu max.14 dní, z dôvodu    
karantény poisteného v zahraničí    
8. poistenie doprovodu
cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre 1.500 € 1.500 €
dieťa do 15 rokov    
9. poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb
cestovné náklady a 350 €/ osoba, 350 €/ osoba,
  spolu max. 1.400 € spolu max. 1.400 €
nečerpané služby pri predčasnom návrate 700 €/ osoba, 700 €/ osoba,
zo zájazdu spolu max. 2.800 € spolu max. 2.800 €
10. poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného
náklady na cestu (do aj zo zahraničia) 500 € 500 €
náklady na ubytovanie (max. 10 nocí) 350 €; max. 35 €/ 1 noc 350 €; max. 35 €/ 1 noc
11. poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa
náklady na cestu blízkej osoby do zahraničia 250 € 250 €
náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby) 500 € 500 €
náklady na ubytovanie blízkej osoby (max 350 €, max. 35 €/1 noc 350 €, max. 35 €/1 noc
10 nocí)    
12. poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla
cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste 300 € 300 €
opravy    
13. poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku
odškodné za meškanie hromadného 6 €/ hodina, 6 €/ hodina,
dopravného prostriedku pri ceste zo max. 60 €/ osoba max. 60 €/ osoba
zahraničia    
14. poistenie oneskoreného nástupu na zájazd
odškodné za nečerpané služby 100 €/ osoba 100 €/ osoba
  spolu max. 350 € spolu max. 350 €
15. poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii
vyhľadávanie – pátranie 30.000 € 30.000 €
vyslobodzovanie    
preprava    
prevoz telesných pozostatkov    

Sadzba poistného je pre oblasť Európy a Stredomoria a pre rizikovú skupinu TURISTA stanovená nasledovne:
- pre balík A1 .............................. 3,00 € / osoba / deň
- pre balík A3 .............................. 4,00 € / osoba / deň
- pre balík A1 PANDEMIC ................. 4,00 € / osoba / deň
- pre balík A2 AXCLUSIVE ................ 4,50 € / osoba / deň
- pre balík A3 PANDEMIC ................. 5,00 € / osoba / deň