Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK cestovnej kancelárie FERROTOUR a.s.

    Reklamačný poriadok má súvis so Všeobecnými a zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Ferrotour a.s. a slúži k postupu klienta pri reklamácii vád poskytovaných služieb cestovnou kanceláriou.

    I.
    Poskytovanie služieb spojených s účasťou na zájazdoch cestovnej kancelárie Ferrotour a.s. sa riadi hlavne príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001 Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi. Klientom cestovnej kancelárie môže byť fyzická i právnická osoba.

    II.
    Službou cestovnej kancelárie spojenou s účasťou na zájazdoch a rekreáciách sa rozumie hlavne služba vyplývajúca z cestovného radu spojená s organizovaním domácich a zahraničných zájazdov a rekreácií, ktorá má povahu dopravy, ubytovania, stravovania, prípadne inú, vyplývajúcu z obsahu zájazdu.

   III.
   a)    Ak klient nie je spokojný so službami poskytovanými cestovnou kanceláriou na zájazde a rekreácii pre ich kvalitu, rozsah, či neposkytovanie, môže uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vadu služby formou reklamácie.

   b)    Klient je povinný uplatniť reklamáciu u Ferrotour a.s. bez zbytočného odkladu, resp. v zákonom stanovenej lehote.

   IV.
   a)    Reklamácia sa uplatňuje u delegáta zájazdu,  povereného zástupcu CK alebo partnera CK. Tieto poverené osoby sú  povinné s klientom urobiť zápis o reklamácii do reklamačného listu ihneď. Pri uskutočňovaní domácich zájazdov a rekreácií, alebo ak nie je v zájazde kalkulovaný a pridelený zástupca cestovnej kancelárie, reklamácia sa uplatňuje priamo v zariadení, ktoré poskytuje reklamovanú službu, prípadne v cestovnej kancelárii.

   b)    Zástupca cestovnej kancelárie je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojich právomocí.

   c)    Ak sa nedá reklamácia vyriešiť ihneď, spíše zástupca cestovnej kancelárie s klientom zápis o reklamácii do reklamačného listu. Kópiu tohto zápisu odovzdáva zástupca cestovnej kancelárie klientovi. Obsahom tohto zápisu je najmä označenie zájazdu, označenie klienta a podrobný opis predmetu reklamácie s možnosťou prípadnej nápravy.

   V.
   a)    Výnimočne je možné uplatniť reklamáciu aj po skončení zájazdu a rekreácie. V tomto prípade je možné reklamáciu uplatniť iba v písomnej forme a zaslať ju poštou na adresu sídla spoločnosti.

   b)    V prípade, ak klient neuplatní reklamáciu ihneď ako sa vyskytla závada priamo na zájazde, cestovná kancelária nemôže garantovať objektívne posúdenie závady a kompenzáciu vzniknutých škôd, nakoľko spôsobené vady, ktoré mohli byť odstránené priamo na pobytovom mieste nie sú spätne akceptovateľné (resp. dokázateľné) ubytovacími zariadeniami.

   VI.
   Ferrotour a.s. je povinná reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia klientom.

   VII.
    Ak to povaha vyžaduje, môže cestovná kancelária pri vybavovaní reklamácie požadovať od klienta potrebnú súčinnosť najmä formou podania bližších informácií, predloženia dôkazov, či potrebných dokladov a pod.

   VIII.
    Vybavovanie oprávnenej reklamácie spočíva v bezplatnom odstránení vady služby alebo jej doplnení. Ak vadu reklamovanej služby nie je možné odstrániť, poskytne cestovná kancelária klientovi zľavu z ceny reklamovanej služby. Klient stráca nárok na zľavu z ceny vtedy, ak uplatní reklamáciu vady služby až po jej využití z väčšej časti.

   IX.
   Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15. 12. 2009.