Ako ďalej s Covidom aj bez Covidu – ale s Ferrotourom ?

REŠTART !

Ako ďalej s Covidom aj bez Covidu – ale s Ferrotourom ?

Pokúsme si vysvetliť niektoré otázky súvisiace s ďalšími možnosťami cestovania do zahraničia, jednak pre tých klientov našej CK, ktorí už majú zaplatené zálohy, alebo celé zájazdy, ale aj pre tých, ktorí sa tešia že sa situácia znormalizuje a budeme môcť cestovať.

Viaceré turistické krajiny už prijali bezpečnostné opatrenia pre všetkých poskytovateľov služieb cestovného ruchu, a priebežne dostávame o ich realizácii a plánoch informácie ako budú turisti chránení. V súčasnej situácii záleží od postoja našej vlády, kedy Vás budeme môcť konkrétnejšie  informovať o možnostiach cestovania a novej ponuke dovoleniek ešte v letnej sezóne 2020. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že vzhľadom na zvýšené hygienické a bezpečnostné opatrenia je možné, že služby poskytované v sezóne 2020 budú s určitými obmedzeniami v dovolenkovom servise.

O tom, či sa zájazd uskutoční rozhodujeme vždy najneskôr 21 dní pred plánovaným termínom odchodu a závisí od aktuálnej situácie v súvislosti s Covid -19.  Cestujúcemu  navrhneme mu zmenu zmluvy o zájazde, teda presun termínu zrušeného z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s Covid-19 na neskorší termín, kedy predpokladáme možnosť bezpečného cestovania eventuálne sa budeme snažiť dohodnúť na inom zájazde.

Súčasťou Dohody o zmene zmluvy o zájazde  je vyčíslenie  hodnoty zodpovedajúcej objemu zaplatených finančných prostriedkov, ktorý si budete môcť uplatniť najneskôr do 31.8.2021 zakúpením náhradného zájazdu organizovaného našou CK (ponuku zájazdov na sezónu 2020 je možné sledovať na online.ferrotour.sk a následne v katalógu Leto 2021). Dohodou bude možné postúpiť zmluvu na inú osobu pri zachovaní bodu III.d) Všeobecných zmluvných podmienok CK Ferrotour. Ak si ani do tejto doby náhradný zájazd nevyberiete, vrátime Vám najneskôr do 14.9.2021 všetky platby, ktoré sme od Vás na základe zmluvy o zájazde prijali.

Vzhľadom na stále sa vyvíjajúcu situáciu Vás  budeme informovať o aktuálnych ponukách „náhradných zájazdov“ z vlastnej ponuky našej CK v sezóne Leto 2020 okrem webovej stránky online.ferrotour.sk aj emailom.

V prípade, ak už mimoriadna situácia nebude trvať a zájazd sa uskutoční, máte právo odstúpiť od zmluvy v zmysle našich Všeobecných zmluvných podmienok.

Náhradný zájazd ste oprávnení odmietnuť,  ak patríte do „chránenej skupiny osôb“ :

a)     Počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike ste boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie (preukazuje sa písomným oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie)

b)     Ste SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s Covid 19 (preukazuje sa potvrdením o priznaní uvedeného príspevku)

c)    Ste osamelým rodičom, ktorý čerpal pandemické ošetrovné (preukazuje sa potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že ste osamelým rodičom)

d)     Ste osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde (preukazuje sa lekárskym potvrdením)

e)     Ste osobou s vekom 65 a viac rokov ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde

 

Ak sú na jednej zmluve „chránené“ aj „nechránené“ osoby, situácia sa podľa zákona rieši nasledovne:

        ak je objednávateľom „chránená osoba“, má nárok na vrátenie všetkých zaplatených platieb (okrem poistenia)

-          ak je „chránenou“ osobou „iba“ spolucestujúci objednávateľa, vráti CK iba platby (okrem poistenia), ktoré sa vzťahujú na daného spolucestujúceho („chránenú osobu“). Objednávateľ obdrží nové oznámenie o náhradnom zájazde so sumárom platieb za ostatných účastníkov zájazdu.

 

Ak nie ste „chránenou osobou“ a nechcete čakať do 31.8.2021 máte v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok CK Ferrotour právo odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa bodu VI. s povinnosťou zaplatiť najmenej 25% z ceny zájazdu a 100% z ceny poistenia. Pri storne zájazdu je nutné vziať do úvahy dôvod odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ je dôvodom  pandémia Covid 19, alebo iba strach cestovať,  komerčné poisťovne nekryjú storná z dôvodu pandémie.

Cestovná kancelária Ferrotour je poistená proti úpadku a náhradný zájazd je rovnako  poistený v zmysle zákona.

                Pre tých, ktorí za nových podmienok budete chcieť vycestovať a stráviť dovolenku v tejto sezóne pri mori, budeme postupne zahajovať predaj zájazdov do vybraných destinácií a hotelov, kde to bude vhodné. Budete oboznámení s podmienkami cestovania a služieb v hoteloch a rozhodnutie bude iba na Vás. Sme optimisti a život s cestovaním je oveľa krajší !

                Ďakujeme Vám za pochopenie a prejavenú dôveru Ferrotouru.

Aby sme klientom poskytli dostatočný čas na rozhodnutie, pri zájazdoch organizovaných našou CK FERROTOUR a.s. sme skrátili lehotu / čas na odstúpenie od zmluvy pri nezmenenej výške odstupného až do 20 dní pred termínom začatia zájazdu – teda nechávame dlhší časový priestor na zhodnotenie vývoja situácie.

Zmena vo VZP bodu VI. / 1. / a): 
Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku) je stanovená:

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 20 dní a viac pred termínom začatia zájazdu.